Chính xác đồng hồ của tống thống Putin có giá 1.2 triệu USD