Cảnh báo một nhóm thanh niên lừa đảo bán đồng hồ giả